Κτήριο πρωην Δασκαρόλη Βαρ. Ιδ Δήμου

Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Παπατσώνη 4 και Μαντίκλου 11-13-15, ιδιοκτησίας Βαρβάρας Δασκαρόλη. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Ο όροφος διαχωρίζεται με κορνίζα. Η στήριξη του ενός εξώστη γίνεται με μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια, του άλλου με σιδερένια. Αξιόλογα επιμέρους στοιχεία έχουν και τα ανοίγματα του ισογείου με τους φεγγίτες.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Το κτήριο στέγαζε μέχρι πρόσφατα την Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας

16.04.2018 13:55

Τοποθεσία :

  • Δνση : Παπατσώνη 4 & Μαντικλου 13

Στοιχεία :

  • Ιδιοκτήτης Δήμος Καλαμάτας
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι