Κτήριο πρωην Μαρκοπούλου, Αλιφέρη, Ξενοδοχείο Αχίλλειον ιδ. Δήμου

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Αριστομένους 3, ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαρκοπούλου - Αλιφέρη. Τα ανοίγματα του ισογείου διαχωρίζονται με τετραγωνικούς ψευδοπεσσούς με επίκρανα. Ο όροφος διαχωρίζεται με ζώνη που ορίζεται από κορνίζες. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες με κορινθιακά επίκρανα, επιστύλιο και γείσο. Οι εξώστες στηρίζονται σε μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια. Το επιστύλιο κάτω από το γείσο της στέγης, έχει ανάγλυφη διακόσμηση με μαίανδρο. Επίσης οδοντωτή ταινία και κορνίζες υπάρχουν κάτω από τα κεραμίδια.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 3

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι