Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο αποθηκών, με επιδράσεις γαλλικής αρχιτεκτονικής, επί των οδών Ψαρρών 148 (Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός). Το κτίριο αποτελείται από δύο όγκους διαφορετικού μεγέθους, αλλά της ίδιας μορφολογίας. Τα καμπύλα υπέρθυρα των ανοιγμάτων, καθώς και το μεταλλικό στέγαστρο είναι στοιχεία επίδρασης της γαλλικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Το κτήριο στο λιμάνι δεν ήταν αποθήκες, αρχικά στεγάστηκε το σταφιδεργοστάσιο της Ενωσης συνεταιρισμών που κατασκευάστηκε γύρω στα 1920. Ηταν εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας κόστισε τότε 1.200.000 δρχ. και "ανετέθη εις ειδικόν πρόσωπον η εξαγωγή σταφιδοκάρπου, υπό τον όρον οσάκις ευρισκεται στην ανάγκην η παραγωγή, να ενεργή τα απαιτούμενα δια την πώλησιν της σταφίδος απ' ευθείας υπό των συνεταιρισμών". Μετά την ίδρυση του ΑΣΟ το 1925 και σε μια πορεία, πέρασε στην ιδιοκτησία του.

14.05.2018 10:51

Τοποθεσία :

  • Δνση : Ψαρών 148

Στοιχεία :

  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι